تبلیغات
شهــــــــدای بُــــداغ آبـــــــاد - حسینیان! وعده‌گاهمان در بهشت كنار حسین
زیارت عاشورا مشاهده وب سایت شهید گمنام

شهــــــــدای بُــــداغ آبـــــــاد
 
هر گلی،علت و عیبی دارد/گل بی علت و بی عیب،خداست.

امشب شب عاشوراست. تو هم بیا و در گوشه‌ای بنشین و این جماعت عُشاق را تماشا كن. بیا و بعثت دیگربارة انسان را تماشا كن. خداوند بار دیگر انسان را برگزیده است. بیا و بعثت دیگرباره انسان را تماشا كن. خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته و او را برای خویش برگزیده است.

اینان دریا دلان صف‌شكنی هستند كه دل شیطان را از رعب و وحشت می‌لرزانند و در برابر قوة الاهی آنان، هیچ قدرتی یارای ایستادگی ندارد. اما مگر نشنیده‌ای كه آن اسد الله الغالب، آن حیدر كرار صحنه‌های جهاد كه چون فریاد به تكبیر بر می‌داشت و تیغ بر می‌كشید، عرش از تكبیر و تهلیل ملائك پر می‌شد و رعد بر سپاه دشمن می‌غرید و دروازة خیبر فرو می‌افتاد، او نیز شب كه می‌شد... چه بگویم؟ از چاههای اطراف كوفه بپرس كه هنوز طنین گریه‌ها و ناله‌های او را به خاطر دارند.

اگر سلاح مؤمن در جهاد اصغر تیغ دو دم است و تیر و تفنگ، سلاح او در جهاد اكبر، اشك و آه و ناله به درگاه خداست و اگر راستش را بخواهی آن قدرتی كه پشت شیطان را می‌شكند و امریكا را از ذروة دروغین این قدرت به زیر می‌كشد، این گریه‌هاست.

اینها بچه‌های قرن پانزدهم هجری هستند، هم آنان كه كرة زمین قرنهاست كه انتظار آنان را می‌كشید تا بر خاك مبتلای این سیاره قدم گذارند و عصر بی‌خبری و جاهلیت ثانی را به پایان برسانند.

عصر بعثت دیگربارة انسان آغاز شده است و اینان منادیان انسان تازه‌ای هستند كه متولد خواهد شد، انسانی كه خداوند بار دیگر توبة او را پذیرفته و او را بار دیگر برگزیده است.

گریه، تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است كه روح را به دیار جاودانگی و لقای خداوند پیوند می‌دهد و اشك، آب رحمتی است كه همة تیرگیها را از سینه می‌شوید و دل را به عینِ صفا، كه فطرت توحیدی عالم باشد، اتصال می‌بخشد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 آبان 1393 توسط م،محمدی