تبلیغات
در زمان های قدیم بداغ آباد مزرعه ای بوده که  در شمال شرقی آن معروف است به قلعه ترکی عده ای یلاق وقشلاق می کردند  دائما ساکن نبودند که یکی از روحانیان به نام حجۀ الاسلام حاج سید باقر گیلانی (شفتی)در این محل یک قلعه ویک مسجد ویک حمام کنار هم می سازد که عده ای بیایند ودر این مکان ساکن شوند وکشاورزی کنند چون آن زمان بر اثر بارندگی زیاد چشمه های آب فراوان بوجود امده بود در محلی به نام زردخشو دو فامیل با یک دیگر نزاع می کنند در اثر این نزاع یک نفر از آن ها به نام  باقر حسن خان از زردخشو به قلعه بداغ اباد  پناه می اورد  ودر این قلعه پناهنده شد مانند همین نزا در زمانی دیگر در محل طالخانچه در می گیرد باز هم بر سر این نزاع فردی به نام محمد از طالخانچه به قلعه بداغ اباد پناه می اورد و در این جا پناهنده میشود از طرفی دیگر فردی سید از شیخ چوپان «روستایی در استان چارمحال بختیاری »به قلعه بداغ اباد می آید وی برای گرفتن سهم صادات وکمک گرفتن از حجۀ الاسلام حاج سید باقر به قلعه بداغ اباد می اید. بدانید هر کدام از این افرادی که برای پناهنده شدن و کمک  گرفتن از حجۀ الاسلام حاج سید باقر به قلعه بداغ اباد می امدند حجۀ الاسلام حاج سید باقر در اختیار آن ها وسایل کشاورزی (مانند گاو آهن )وسرمایه ی اولیه ی کشاورزی  می گذاشت وبرای آن ها در آن زمان امنیت کامل را بر قرار می کرده پس بداغ اباد حدود 400 الی 500 قبل این چنین تشکیل شد. پس از این که در  قلعه بداغ اباد مردم گرد هم امدند حجۀ الاسلام حاج سید باقر که اهل اصفهان بود از آن زمان به بعد ماه ی یک بار از اصفهان با کالاسکه به قلعه بداغ اباد میامد ودر مسجدی که خود بنا کرده بود نماز جماعت برگزار می کرد ومردم روستا واز شهرها وروستاهای دیگرهم به مسجد بداغ اباد می آمدند ونماز خود را به حجۀ الاسلام حاج سید باقر اقتدا میکردند همان طور که از قدیم گفته شده است وی آنقدر موُمن وبا تقوا بود که در هنگام خروج از مسجد کفش هایش جلوی پاهایش جفت می شد ناگفتنی نباشد که حجۀ الاسلام حاج سید باقر مسجد سید را در اصفهان بنا کرده وی با بیست ودو واسطه به امام موسی کاظم می رسد. پس بداغ اباد از 3فامیل محمدی ،باقری وموسوی تشکیل شده است.